Toepasselijkheid

 1. Deze Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers en klanten van websites en apps van JJ Internet Projects, waaronder www.abonnement.nl.

 2. De Privacy Statement vormt een geheel met onze Disclaimer, Algemene Voorwaarden en Cookiebeleid.

 3. Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot ons privacybeleid of de verwerking en opslag van jouw gegevens, neem contact met ons op.

Verzameling van gegevens

 1. De informatie die wij over jou verwerken (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 2. Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik een abonnement via een van onze websites aan te vragen is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Wij werken met een standaardformulier waarbij alle gegevens verplicht zijn. Deze gegevens worden allemaal doorgegeven aan de uitgever of een door haar betrokken tussenpersoon (netwerk). Niet alle gegevens worden altijd gebruikt door iedere uitgever.

 3. Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat wij jouw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen.

 4. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps). Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden (ook niet aan de uitgevers) tenzij op verzoek van de politie.

 5. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde websites en apps:
  - voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
  - om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  - om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  - als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
  - om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van je opstellen;
  - om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen voorzover je hiervoor toestemming hebt gegeven en tot het moment dat je deze toestemming weer intrekt (cq. je afmeldt voor de nieuwsbrief);
  - om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  - om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
  - om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

 6. Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen van gegevens

 1. In uitzonderlijke situaties kunnen wij, zonder je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Dergelijke situaties betrefffen bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

 2. Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

 3. Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Recht van verzet

 1. Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, kun je een email sturen aan service@abonnement.nl.

 2. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een email sturen aan service@abonnement.nl. Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het per e-mail ontvangen van informatie en aanbiedingen.

 3. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zullen wij het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 4. Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacybeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten.